Vlaanderen ontwikkelingspartner van de Mekongriviercommissie

  • 30 november 2020

Vlaanderen werd op 26 november 2020 ontwikkelingspartner van de Mekong River Commission. Dit gebeurde tijdens  de 27ste raad van de Mekong River Commission. Minister-president Jan Jambon en Dr. An Pich Hatda, Chief Executive Officer van MRC, ondertekenden de Grant Agreement die de financiering en de inhoudelijke invulling van dit engagement vastleggen. Dit is een mijlpaal in het Vlaamse buitenlands beleid. Dankzij de inbreng van onze expertise in watergebonden thema’s versterken we op die manier de positie van Vlaanderen als een internationale speler in een geostrategisch belangrijke regio.

Specifiek zullen we de komende vijf jaar werken rond acties inzake navigatie, waterkwantiteit en -kwaliteit, milieu en klimaatverandering. Dankzij de technische invalshoek van de organisatie kunnen wij wereldwijd onze expertise inzake milieu- en watergebonden thema’s toepassen en tentoonspreiden. Hiermee kunnen ook kansen worden gecreëerd voor het Vlaamse bedrijfsleven in een gebied dat zowel geostrategisch als economisch belangrijk is.

De “Mekong River Commission for Sustainable Development” is een intergouvernementele verdragsorganisatie die het gezamenlijke beheer van gedeelde watervoorraden en de duurzame ontwikkeling van de regio als doel heeft.

De oeverstaten Vietnam, Cambodja, Laos en Thailand zijn lid, China en Myanmar zijn dialoogpartners. De ontwikkelingspartners zijn zowel grote als kleinere landen, maar ook spelers zoals de EU en de Wereldbank. Daarnaast zijn er achttien geassocieerde partners waaronder ASEAN, Asian Development Bank, UN-OPS, IUCN en Oxfam.

De Mekongrivier is van cruciaal belang voor deze grote regio met een duidelijke nood aan supranationale overlegorganen. De MRC speelt die rol in de waterdiplomatie en is een platform voor regionale samenwerking. Ze zet in op het beheer van en de samenwerking over de gedeelde waterreserves en duurzame ontwikkeling van de Mekongrivier. De organisatie is daarnaast ook uitgegroeid tot dé kennishub voor waterbeheer.

Minister-president Jan Jambon en ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir worden belast met de uitwerking van dit engagement. Ze worden bijgestaan door een breed partnerschap van departementen en agentschappen van de Vlaamse Overheid: het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), het Departement Omgeving (OMG), het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBuZa), Flanders Investment & Trade (FIT) en Flanders International Technical Agency (FITA).

Als ontwikkelingspartner van de MRC herbevestigen we vanuit het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken de goede historische bilaterale samenwerking met onze partnerlanden in de Mekongregio (Vietnam, Cambodia, Laos en Thailand). We zijn trots dat we dit nu kunnen doen vanuit een sterk Vlaams partnerschap waarin we onze inhoudelijke expertise (navigatie, sedimentatieproblematiek, droogte, overstromingen,...) inzetten op regionaal niveau vanuit een multilateraal kader. Op die manier tonen we aan dat we op vlak van waterdiplomatie een wereldspeler zijn om rekening mee te houden.

Meer informatie: https://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/new-zealand-and-flanders-renew-support-to-improve-mekong-water-management/